“Working draft” ISO 26000 (MVO) gepubliceerd

De doelstelling van ISO 26000 – Guidance on Social Responsibility is het ondersteunen van organisaties die MVO willen invoeren. Daarom geeft ISO 26000 praktische richtlijnen voor het opzetten en invoeren van MVO. De komende ISO-richtlijn biedt een ‘framework’ voor het vertalen van internationale afspraken op het gebied van mensenrechten, milieu, arbeidszaken etcetera naar implementatie van MVO in de dagelijkse bedrijfsvoering van organisaties.

De lijvige tekst van de ‘working draft’ weerspiegelt de omvang en complexiteit van het thema. Voor nadere toelichting verwijzen we graag naar de KAMNieuwsbrief 1/2008 van het NEN. In dit artikel lichten we slechts drie onderwerpen uit het document: de structuur van de richtlijn, de acht MVO-principes en de zeven MVO-kernonderwerpen. Samen vormen deze de contouren van het bouwsel.

Structuur van de ‘working draft’

ISO 26000 volgt de eerbiedwaardige structuur van veel andere ISO-documenten: in de eerste drie hoofdstukken worden het toepassingsgebied, normatieve referenties en de gebruikte termen en definities toegelicht. De hoofdmoot van de tekst staat in de dan volgende hoofdstukken over de context van MVO (hfdst.4) en over de MVO-principes (hfdst.5, zie ook hieronder). In hoofdstuk 6 worden dan eindelijk de MVO-kernonderwerpen zelf belicht. Het zevende en laatste hoofdstuk geeft een MVO-implementatieleidraad voor organisaties.

De acht MVO-principes
Het is nagenoeg onmogelijk om zo’n veelomvattend thema als MVO kernachtig te omschrijven. De waarde van de acht MVO-principes kan dan ook niet hoog genoeg geacht worden. In slechts enkele zinnen wordt hier samengevat waar het in essentie om draait. Het is belangrijk dat deze algemene principes door organisaties worden onderschreven, omdat ze het fundament vormen voor maatschappelijk verantwoord handelen. Door de acht MVO-principes consistent toe te passen in beleidsmakende processen en besluitvormingsprocessen wordt een belangrijke stap gezet voor het implementeren van MVO.

Acht MVO-principes
• Ethisch gedrag
• Naleving van de regels van de wet
• Respect voor internationale normen/verwachtingen
• Respect en aandacht voor de belangen van stakeholders
• Verantwoording afleggen
• Transparantie
• Voorzorgsprincipe
• Respect voor mensenrechten

De zeven MVO-kernonderwerpen
In deze ‘draft’ van de MVO-richtlijn nemen de zeven MVO-kernonderwerpen begrijpelijkerwijs veel plaats in: hier gaat het immers allemaal om. Op de 46 pagina’s van hoofdstuk 6 worden de volgende onderwerpen behandeld:

Organizational Governance
‘Organizational governance’, in Nederland ook wel vertaald met goed bestuur, is anders van aard dan de andere MVO-kernonderwerpen. Organizational governance omvat het gehele systeem van het besturen van een organisatie en de bijbehorende besluitvormingsprocessen en daardoor heeft ze invloed op alle andere MVO-kernonderwerpen.

Mensenrechten
Mensenrechten gelden voor alle mensen, ongeacht ras, sekse, origine, kleur, taal, religie, politieke mening of status. De rechten zijn universeel en moeten overal toegepast worden.

Labour practices
Dit MVO-kernonderwerp komt overeen met arbeidsomstandigheden en omvat dus zaken als arbo,
gezondheid, veiligheid en de relatie tussen werknemer en werkgever.

Environment

De paragraaf over milieu is anders van opzet dan de ISO 14001-systematiek. Deze systematiek beschrijft de inhoud van een managementsysteem waarmee een organisatie haar milieubelasting kan verminderen. In ISO 26000 worden concrete milieuproblemen beschreven, waarbij men voor het oplossen ervan eventueel gebruik kan maken van ISO 14001.

Fair Operating practices
In de beschrijving van dit MVO-kernonderwerp wordt aangegeven hoe corruptie en omkoperij kan worden vermeden.

Consumer issues
Ook dit hoofdonderwerp valt uiteen in veel subonderwerpen die in ISO 26000 worden beschreven. Bij ‘consumer issues’ betreft het eerlijke marketing, eerlijk en volledig informeren van de klant, beschermen van gezondheid en veiligheid van klanten, duurzame consumptie, ‘labelling’, service naar klanten, geschillenoplossing, voorkomen van misleiding, werken volgens reclamecodes en de bescherming van klantengegevens en privacy.

Development of the community and the society
Doelstelling bij dit MVO-kernonderwerp is te zorgen dat lokale gemeenschappen mee kunnen profiteren van activiteiten in hun regio.

Hoe nu verder?
In 2010 zal ISO 26000 definitief gepubliceerd worden. Te verwachten valt dat in de komende drie jaar meer afstemming en integratie tussen de hoofdstukken zal plaatsvinden, aangezien hiervoor een speciaal schrijfteam aangesteld is. Tot de definitieve publicatie zijn nog allerlei veranderingen mogelijk, soms ook veranderingen die drastisch van aard zijn.

Het schrijfteam kan aan de slag!