WIJZIGINGEN ARBO PER 1 JULI 2005

Wijzigingen arboregels Vanaf 1 juli 2005 gaat er veel veranderen op het gebied van arbo en deskundige ondersteuning. Op dit moment zijn alle werkgevers verplicht een contract af te sluiten met een Arbodienst voor zowel arbo- als verzuimbeleid. Het contract houdt in dat u een integraal pakket afneemt bij een Arbodienst met daarin de vier verplichte gecertificeerde deskundigheden: bedrijfsarts, arbeidshygiënist, arbeid-en organisatiekundige en veiligheidskundige. Deze deskundigen toetsen onder andere de risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E) en ondersteunen u bij de begeleiding van zieke werknemers. Meer keuze bij arbo-ondersteuning Na de wetswijziging bent u als werkgever nog steeds verplicht om u deskundig te laten ondersteunen, maar er zijn daarbij veel meer keuzes mogelijk. U kunt nog steeds kiezen voor een contract met een Arbodienst, maar u kunt ook kiezen voor het inhuren van externe gecertificeerde deskundigen (die niet bij een Arbodienst werkzaam zijn) in combinatie met eigen deskundige werknemers. U kunt ook een eigen interne Arbodienst oprichten. U kunt echter niet zomaar beslissen om de arbodienstverlening op andere wijze in te richten dan via een standaardcontract met een Arbodienst. U moet met uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging overeenstemming bereiken over het alternatief. Een andere mogelijkheid is dat er CAO-afspraken gemaakt worden op brancheniveau. Het inrichten van een alternatief voor de Arbodienst noemen we straks de maatwerkregeling. Wanneer u geen overeenstemming bereikt, blijft u verplicht een Arbodienst in te schakelen (de vangnetregeling). Als u of uw brancheorganisatie kiest voor een maatwerkregeling, moet u de arbodienstverlening wel met voldoende inzet van deskundigen aanpakken. Let wel, u bent nog steeds verplicht de Wet Verbetering Poortwachter uit te voeren. Er moet altijd een contract zijn met een gecertificeerde bedrijfsarts voor de verzuimbegeleiding (met waar nodig inschakeling van andere deskundigen), voor het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (Pago), voor eventuele aanstellingskeuringen en het arbeidsomstandighedenspreekuur. De preventiemedewerker doet zijn intrede Alle bedrijven met meer dan 15 werknemers moeten tenminste één ‘preventiemedewerker’ aanstellen. Deze ondersteunt het bedrijf bij de dagelijkse veiligheid en gezondheid, net zoals bijvoorbeeld de huidige arbocoördinator doet. Het aantal preventiemedewerkers en hun benodigde deskundigheid wordt vastgesteld op basis van de RI&E, waarin dit in de toekomst als aandachtspunt wordt opgenomen. De preventiemedewerker werkt mee aan het verrichten en opstellen van de RI&E en de uitvoering van het daaruit voortvloeiende plan van aanpak en werkt samen met en geeft advies aan de OR/PVT. Preventietaken moet u zo goed mogelijk intern organiseren. Bij bedrijven met 15 of minder werknemers mag de werkgever zelf deze taken op zich nemen, op basis van aanwijzingen daartoe in de RI&E. Om het bedrijven makkelijker te maken om een interne Arbodienst op te richten, hoeft een bedrijf in de toekomst niet meer alle deskundigen (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, arbeidskundige en veiligheidskundige) in eigen huis te hebben. Het is ook mogelijk een interne Arbodienst te laten bestaan uit 1 gecertificeerde deskundige binnen het bedrijf die een samenwerkingsverband heeft met 3 deskundigen elders. Toetsen van de RI&E (Risico inventarisatie en evaluatie Bedrijven tot en met 10 medewerkers hoeven hun RI&E niet meer te laten toetsen, als ze gebruik maken van erkende branchespecifieke RI&E-instrumenten. Bedrijven tot en met 25 medewerkers kunnen volstaan met een lichte toets als ze gebruikmaken van het erkende branchespecifieke RI&E-instrument. In de maatwerkregeling maken partners afspraken over de intensiteit van de toets.