WIJZIGING GMP 8A EN HYGIËNECODE BINNENVAART

Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft in haar vergadering van februari 2005 de GMP-standaarden 8A, 8B en 8C definitief vastgesteld. In de GMP 01-standaard is toegevoegd dat voor het transport per binnenvaart, zeevaart of railvervoer de voorwaarden van GMP 08A, GMP 08B en GMP 08C van kracht zijn. De essentie hiervan is dat de bevrachters en / of opdrachtgevers van binnenvaarttransport gecertificeerd moeten zijn voor GMP 08A. Voor zeevaart-en railvervoer geldt dat de opdrachtgevers van dit transport gecertificeerd moeten zijn voor GMP 08B resp. GMP 08C. In afwijking van het voorgaande is de opdrachtgever van zeetransport van oliën en vetten en afgeleide producten voor rechtstreekse verwerking in diervoeder, dat aantoonbaar plaats vindt onder FOSFA-contract en waarbij de EU-1 lijst van aanvaardbare voorgaande ladingen bindend wordt gehanteerd, uitgesloten van verplichte certificatie voor GMP 08B. Vaststelling van GMP 08A, GMP 08B en GMP 08C In GMP 08A transport per binnenvaart is tevens toegevoegd dat vanaf 1 juli 2006 bevrachters alleen vervrachters mogen inschakelen die aantoonbaar voldoen aan de Hygiënecode voor de binnenvaart. De GMP+ gecertificeerde bevrachter dient dan een schip in te schakelen dat deelneemt aan de hygiënecode binnenvaart. Indien een GMP 13 bedrijf als bevrachter optreedt voor het binnenvaarttransport met als bestemming een GMP 02, GMP 03, GMP 04, GMP 05 en GMP 09 bedrijf, dient het GMP 13 bedrijf ook gecertificeerd te zijn voor GMP 08A en een schip in te schakelen met een hygiënecode. De hygiënecode binnenvaart is als bijlage toegevoegd aan de GMP 08A en beschikbaar via de PDV-website. Het Productschap Diervoeder is met het CBRB (Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart) en Kantoor Binnenvaart (KB) overeengekomen dat de hygiënecode die gebruikt wordt voor levensmiddelen na enkele aanpassingen ook voor diervoeders gebruikt kan worden. Met Duitsland en België zijn afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat in Europa een uniforme hygiënecode voor de binnenvaart wordt gebruikt. Invoering hygiënecode binnenvaart Het tijdpad voor de invoering van de hygiënecode binnenvaart feed in het GMP+ certificatieschema is als volgt: Per 1 juli 2005 publicatie lijst aangemelde bedrijven/schepen. Vanaf 1 juli 2005 mag uitsluitend diervoeder worden vervoerd voor GMP 02, GMP 03, GMP 04, GMP 05 en GMP 09 gecertificeerde bedrijven als het bedrijf en het schip geregistreerd zijn bij het PDV. Bijgevoegd is een formulier waarmee een schipper zich kan aanmelden bij PDV. Het formulier dient per post of fax aan PDV te worden gestuurd. Ook is het formulier via www.pdv.nl te downloaden. Schippers die niet geregistreerd staan, kunnen na 1 juli 2005 geen diervoeders vervoeren voor GMP+ gecertificeerde bedrijven. Bevrachters hebben de verplichting om voor zij een schip bevrachten op de ‘PDV lijst’ te kijken of het schip geregistreerd staat. Indien dit niet het geval is mogen zij het schip niet bevrachten. Per 1 januari 2006 verificatie van deelnemers aan de hygiënecode. Vanaf deze datum dient 1 keer per 2 jaar een verificatie op naleving van de hygiënecode bij de schipper plaats te vinden door een door PDV geaccepteerde inspectie-instelling. De verificatieregeling wordt de komende maanden nader uitgewerkt. Per 1 juli 2006 moet de schipper een contract hebben (voor de verificatie) met een door PDV geaccepteerde inspectie-instelling. De door PDV geaccepteerde inspectie-instellingen worden later dit jaar bekend gemaakt. Per 1 juli 2007 mogen uitsluitend geverifieerde schepen diervoeders vervoeren voor GMP 02, GMP 03, GMP 04, GMP 05 en GMP 09 gecertificeerde bedrijven. De V&A lijst GMP 08A zal hierop worden aangepast. De wijzigingen zijn van toepassing per 1 april 2005 en bindend per 1 juli 2006.