Wijziging Erkenningsregeling ProRail

ProRailVoor een aantal branches hanteert ProRail een erkenningsregeling. Via een erkenning verkrijgt een bedrijf een kwalificatie waarmee je mag deelnemen aan aanbestedingen waarop de erkenning van toepassing is. Doel van de erkenningsregeling verwoord ProRail als volgt: “De spoorse infrastructuur is technisch en organisatorisch een complex systeem. Daarom stelt ProRail eisen aan marktpartijen die impact hebben op de veiligheid en beschikbaarheid van de spoorse infrastructuur. Dit doet ProRail door deze partijen vooraf te beoordelen en te selecteren.”

ProRail heeft sinds 2 juli j.l. de erkenningsregeling van EP2016 naar EP2019 en de bijbehorende branchedelen gewijzigd. De melding hiervan kunt u lezen op de website van ProRail. Bedrijven die zijn erkend volgens het EP2016 zijn automatisch erkend voor het EP2019. Echter gelden er twee uitzonderingen waar wij u graag van op de hoogte brengen:

  • U dient als leverancier van ProRail voor 1 juli 2021 aan te tonen dat u aan de eis ISO 27001, Managementsysteem voor informatiebeveiliging (Cyber Security), voldoet;
  • Kabelaannemers en boorbedrijven dienen sinds 1 juli 2019 in het bezit te zijn van een Veiligheidsladder certificaat op minimaal trede 3.

Wat maakt deze update nu zo ‘spraakmakend’. Veelal zijn aanbestedingseisen gericht op de voorkomende certificeringsnormen VCA (arbo), ISO 9001 (kwaliteit) of ISO 14001 (milieu). ProRail verschuift met deze erkenningsregeling naar zwaardere certificering op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001) en arbozorg (veiligheidsladder). Hoewel deze certificaten ook als MKB’er te behalen zijn geven deze managementsystemen een onevenredig zware systeemdruk en auditkosten. De vraag is dan ook of ProRail uitzonderingen gaat maken voor aannemers die slechts beperkt of specifieke werkzaamheden aanbieden. Gebeurd dit niet, dan zal medio 2020 begonnen moeten worden met een certificeringsproces zodat tijdig het certificaat behaald kan worden.

Voor meer informatie over de erkenningsregeling en de werkwijze van ProRail, zie https://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop/erkenningsregeling
Wilt u zich oriënteren op certificering op de ISO 27001 of veiligheidsladder, neem dan vrijblijvend contact op. We kijken dan naar uw situatie en de best passende weg naar uw certificering.