De algemene term “Audit” wordt in kwaliteitsland vaak in verband gebracht met een externe audit door een certificerende instelling, met als doel een certificaat te behalen. Maar naast dit type audit, de zogenaamde Third Party Audit, zijn er tal van andere vormen van audits die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor uw organisatie of uw leveranciers, zoals interne audit, leveranciersaudit, GAP-analyse, proefaudit, recall test of een food defence test.

Van Voorst Consult ontzorgt en ondersteunt u graag bij het vormgeven van deze audits. Dit kan door het uitvoeren van één van deze audits of door uw medewerkers te trainen / op te leiden tot interne auditoren. Uw medewerkers kennen de organisatie tenslotte het beste en weten waar verbetermogelijkheden liggen. Met onze ruime ervaring in de diverse normen en certificeringen, zowel in een adviesrol als in de rol van auditor, zijn we u graag van dienst. Een goed uitgevoerde audit is het instrument bij uitstek om de juiste informatie en verbeterkansen op tafel te krijgen.

Interne audit

Iedere managementsysteem-norm vraag om interne audits uit te voeren. U heeft ongetwijfeld een auditplanning waarin de gewenste audits zijn vastgelegd. Maar nu de uitvoering… het gewone werk roept, er is altijd wel iets te doen wat urgenter lijkt. En dit terwijl interne audits juist een goede informatiebron zijn of u aan de gewenste norm(en) voldoet maar zeker ook waar verbetering en groei mogelijk is. Steeds meer bedrijven kiezen er dan ook voor de interne audits (geheel of gedeeltelijk) aan hun adviseur uit te besteden. Die kijkt vaak net een slag dieper, kritischer en vanuit zijn brede ervaring zodat dit u waardevolle inzichten geeft voor kostenreductie en organisatieversterking. Tevens is dit een goede voorbereiding op de jaarlijkse externe certificeringsaudit.
Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken en een passend auditprogramma op te stellen. Dit kan al vanaf een dagdeel per jaar als finale toets op de aanwezige norm zodat iedere medewerker zijn ‘ding’ gereed heeft voor de externe audit, tot aan multinationals waar wij tientallen dagen per jaar audits uitvoeren op de norm, interne richtlijnen of meer procesinhoudelijk om conformiteit aan te tonen en verbeteringen door te voeren.
Ook wanneer een audit ad-hoc moet worden uitgevoerd, naar aanleiding van een klacht of een intern probleem, kunt u ons hiervoor inschakelen.

Leveranciersaudit

Als organisatie bent u onderdeel van een keten van leveranciers, producenten, dienstverleners en klanten. Vanuit deze ketengedachte wordt van bedrijven steeds meer verwacht dat zij invulling geven aan hun verantwoordelijkheid binnen deze gehele keten. Dit betekent onder andere dat u als organisatie eisen stelt aan uw leveranciers. Dit kunt u schriftelijk vastleggen in overeenkomsten of specificaties, maar in bepaalde gevallen wilt u ook gewoon ‘zien hoe zij het doen’. Een leveranciersaudit wordt steeds vaker ingezet om het voldoen aan gestelde eisen te toetsen. Zeker als uw leverancier niet is gecertificeerd, wilt u vertrouwen kunnen hebben in hun presteren zodat u daarop zaken kunt doen. Ook in het geval van klachten of problemen kan een leveranciersaudit worden uitgevoerd. Dit is dan een audit specifiek gericht op één onderwerp, met als doel de oorzaak te achterhalen en verbeteringen voor te stellen c.q. verplichten als afnemer.

Van Voorst Consult kan als onafhankelijke partij deze leveranciersaudits voor u uitvoeren. Indien gewenst kan deze audit ook samen met een medewerker van uw organisatie worden uitgevoerd, zodat uw leverancier een bekend gezicht over de vloer krijgt en wij als onafhankelijke derde of norm-geweten aansluiten.

Nulmeting / GAP-analyse

U heeft een keuze gemaakt voor een bepaalde norm, maar u heeft wellicht onvoldoende zicht op wat die norm nu precies betekent voor uw organisatie. U vraagt zich dan ook af wat hier allemaal bij komt kijken, welke investeringen misschien nodig zijn, hoeveel tijd het gaat kosten, wat het vraagt van de medewerkers, kortom: krijgt u de businesscase rond en wat zijn de te nemen acties?

Maar ook wanneer u wilt overstappen naar een andere norm, of als er een nieuwe versie wordt uitgebracht van uw huidige norm, kunt u zich deze vragen stellen: wat moet ik nog doen om aan de nieuwe eisen te voldoen? Wat hebben onze medewerkers nodig om deze aanpassingen uit te kunnen voeren?

Wij kunnen u de benodigde kennis en inzicht geven door het uitvoeren van een nulmeting. Dit is een GAP-analyse aan de hand van de betreffende norm die u in gedachten heeft, waarbij we in de vorm van een audit toetsen waar uw organisatie en medewerkers staan. Het resultaat is een GAP-analyse voorzien van inzicht in de benodigde investeringen in tijd, mensen en middelen.

Proefaudit

U bent zich als organisatie aan het voorbereiden op een audit door een certificerende instelling. Het handboek is geschreven, de organisatie werkt grotendeels volgens de vastgestelde procedures en werkinstructies, en nu wilt u weten waar u staat: is uw organisatie klaar voor certificering? Een proefaudit geeft u het antwoord: aan de hand van de betreffende norm wordt uw organisatie beoordeeld zoals bij een ‘echte’ audit. In feite een generale repetitie, waarbij de puntjes op de ‘i’ worden gezet en waarbij uw medewerkers ervaren wat een audit inhoudt en wat er van ze wordt verwacht. Het grote voordeel van een proefaudit is dat u nog tijd hebt om eventuele missende onderdelen of verbeterpunten op te pakken, waarbij onze adviseur gelijk met u meedenkt en u praktische handvatten kan bieden. Voordelen van onze inzet zijn onafhankelijkheid t.o.v. de certificering, onze adviseurs mogen wel advies geven (ze hoeven hun advies daarna namelijk niet te certificeren) en te maken kosten t.o.v. de certificering en opvolging van eventuele afwijkingen.

Recall test

Hoewel vaak geassocieerd met levensmiddelen, vinden ook bij overige artikelen recalls plaats, denk aan kinderspeelgoed, defecte accu’s enzovoort. Het uitvoeren van een recall is iets waar niemand op zit te wachten. Naast mogelijke imagoschade en negatieve publiciteit betekent het sowieso veel stress, gedoe en (hoge) kosten. Toch zijn recalls helaas niet uit te sluiten. Daarom is een optimale recall-procedure van groot belang. Veel kwaliteitsstandaarden binnen diverse sectoren eisen dan ook het periodiek testen van de recall-procedure. Maar wat is een goede test? Een fictieve recall op papier uitvoeren is toch iets anders dan wat er daadwerkelijk moet gebeuren als u met een recall te maken krijgt.

Samen met Van Voorst Consult kunt u dit meer body geven door samen een recall test uit te voeren. Dit doen we in de vorm van een praktijktest, bijvoorbeeld met de inzet van een zogenaamde ‘Mystery Guest’, waarbij de adviseur van Van Voorst Consult zich voordoet als inspecteur. Hierdoor wordt het voor uw medewerkers levensecht en krijgt u als management absoluut de juiste informatie en verbeterpunten aangereikt. Zie ook Blog: recall inspectie – oefening baart kunst.

Food defense test

Food defense is het nemen van maatregelen ter verkleining van de kansen dat iemand opzettelijk een besmetting in de productieketen van bijvoorbeeld levensmiddelen wil brengen. Helaas is dit een fenomeen waar iedereen mee te maken kan krijgen en waartegen u maatregelen moet nemen.

Binnen de levensmiddelenindustrie is dit onderwerp inmiddels aardig ingebed in de diverse kwaliteitsnormen. Vaak wordt een risicoanalyse uitgevoerd en wordt een food defense plan opgesteld. Maar alle mooie analyses en documenten ten spijt, mensen zijn creatief en er zijn altijd situaties waar niet of onvoldoende aan gedacht is. Wat veel meer zegt, is het testen van uw food defense programma door middel van een audit: op locatie testen of de voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk het juiste effect hebben en kijken of er hiaten in het plan zitten. Ook behoort hier het inzetten van een ‘Mystery Guest’ tot de mogelijkheden.

Samenwerking

Van Voorst Consult biedt haar klanten altijd ondersteuning aansluitend bij de wensen van de organisatie. Dit kan een eenmalige (audit-)ondersteuning zijn of beheer van uw gehele managementsysteem inclusief interne auditting. Onze audits worden altijd uitgevoerd inclusief rapportage en een heldere toelichting op de gevonden afwijkingen of verbetermogelijkheden. Vraag gerust naar de mogelijkheden, misschien heeft u zelf al suggesties voor de invulling van uw auditprogramma.

Adviesgesprek aanvragen