REACTIE SZW OP OPLEIDING PREVENTIEMEDEWERKER

Antwoorden kamervragen over cursussen voor preventiemedewerkers Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Koser Kaya (D66) over cursussen voor preventiemedewerkers. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (H.A.L. van Hoof) 2 ARBO/A&V/2005/57003 Antwoord op vragen van het lid Koser Kaya (D66) over cursussen voor preventiemedewerkers, nr. 2040518370 Vraag 1 Is het u bekend dat veel bedrijven momenteel worden benaderd met aanbiedingen voor cursussen voor preventiemedewerkers, en dat hierbij (bijvoorbeeld door het bedrijf Ondersteuningsburo Sociale Verzekeringen) de suggestie wordt gewekt dat het volgen van een dergelijke cursus verplicht is?1 Antwoord 1 Ja. Ik teken overigens aan dat niet alle aanbieders van cursussen de suggestie wekken dat deze verplicht zouden zijn vanuit de Arbeidsomstandighedenwet 1998. Vraag 2 Kunt u bevestigen dat de Arbowet per 1 juli 2005 preventiemedewerkers niet verplicht tot het volgen van een cursus preventiemedewerker? Vraag 3 Vindt u het wenselijk dat preventiemedewerkers een cursus volgen? Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat werkgevers hiermee op kosten worden gejaagd? Antwoorden 2 en 3 De wetswijziging van 1 juli j.l. verplicht de werkgever zich bij naleving van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 te laten bijstaan door een of meer deskundige werknemers, in de praktijk aangeduid als preventiemedewerker(s); werkgevers met ten hoogste 15 werknemers mogen deze taken zelf verrichten. De wet geeft aan hoe de werkgever moet komen tot bepaling van de nodige deskundigheid en uitrusting van de preventiemedewerker(s). Daartoe dient het overleg met het medezeggenschapsorgaan, indien aanwezig, en dient de schriftelijke risico-inventarisatie en – evaluatie (ri&e) die elke werkgever moet (laten) opstellen. Die beschrijving van risico’s en passende maatregelen leidt tot een beeld van wat een preventiemedewerker zou moeten kunnen. Voor het tot stand brengen van een ri&e-document per bedrijf kennen vele branches een ri&e- instrument. Daarin worden nu ook aanwijzingen over de preventiemedewerker(s) opgenomen. Het ri&e-document zal in voorkomende gevallen getoetst zijn door een of meer gecertificeerde kerndeskundigen. Met dit kader kan in individuele gevallen bepaald worden of voor een goede toerusting nog een cursus wenselijk is. De wet bevat dus uitdrukkelijk geen verplichting tot het volgen van een cursus preventiemedewerker. Gelet op het feit het hier gaat om de deskundigheid die in het bedrijf bij de dagelijkse bedrijfsvoering noodzakelijk is, zal die deskundigheid in de meeste bedrijven ook al voor 1 juli beschikbaar zijn geweest. In de toelichting bij het wetsvoorstel is aangegeven dat nadelige financiële gevolgen voor het bedrijfsleven niet wenselijk zijn, en feitelijk bescheiden zullen zijn. 1 https://www.mitex.nl/index.cfm/3,833,htmlb en https://www.horeca.org/smartsite.dws?id=36528) 3 ARBO/A&V/2005/57003 Vraag 4 Wat vindt u ervan dat zelfs eenmansbedrijven en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) worden benaderd door cursusaanbieders? Antwoord 4 Dat eenmansbedrijven en zelfstandigen zonder personeel worden benaderd door aanbieders van een cursus preventiemedewerker heeft geen grond in de wet. De preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de arbeidsbescherming van de werknemers. Vraag 5 Wat gaat u doen om te voorkomen dat bedrijven door cursusaanbieders op deze manier op het verkeerde been worden gezet? Antwoord 5 In de voorlichting van het departement wordt het kader uiteengezet zoals hier aangegeven bij de beantwoording van de vragen 2 en 3. In onder meer de SZW-brochure “Maatwerk in de arbodienstverlening” wordt conform de wet uitgedragen: een preventiemedewerker is een eigen werknemer die de werkgever ondersteunt bij de dagelijkse zorg voor veiligheid en gezondheid in het bedrijf. In de praktijk bestaat bedoelde ondersteuning vaak al in de figuur van de zogeheten arbocoördinator. De preventiemedewerker dient kennis te hebben van risico’s in het bedrijf en volgens de ri&e te treffen nodige maatregelen. Wanneer dat het geval is, zo geeft de SZW- voorlichting expliciet aan, hoeft de preventiemedewerker geen cursus te volgen. In mei van dit jaar is een SZW-informatiebulletin van deze strekking gemaild aan partijen. Genoemde brochure wordt momenteel door de Arbeidsinspectie uitgezet bij haar bedrijfsbezoeken. Diverse koepel- en brancheorganisaties waarschuwen overigens hun leden tegen onnodig cursusaanbod.