NORMEN VOOR BHV ONVOLDOENDE BEKEND

Uit een in 2011 door Van Voorst Consult uitgevoerde serie risico inventarisaties en evaluaties blijkt dat de normen voor het opstellen van ontruimingsplannen en de organisatie van BHV onvoldoende bekendheid hebben. Een check op het voldoen aan deze normen was door geen enkel BHV-team of arbo-verantwoordelijke uitgevoerd.

Er zijn twee normen die gehanteerd zouden moeten worden:

NEN 8112:

NEN 8112 geeft aanwijzingen voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen. In het ontruimingsplan worden onderlinge afspraken vastgelegd. Verantwoordelijkheden en taken van hulpverlenende functionarissen worden nauwkeurig beschreven. Voor de omschrijving van het proces van ontruiming als onderdeel van de bedrijfshulpverlening wordt verwezen naar NEN 4000. NEN 8112 helpt u bij het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen.

NEN 4000:

Deze norm is bedoeld voor optreden van de BHV, dat begint binnen de eerste drie minuten na het begin van een incident of calamiteit en eindigt na overdracht aan de professionele hulpdiensten. NEN 4000 richt zich tot gebruikers, handhavers, gebouwbeheerders, adviseurs en verzekeraars en is bedoeld als instrument voor bedrijven om te zijn voorbereid op incidenten en calamiteiten. Op basis van de RI&E worden de risico’s in kaart gebracht, waarna op basis van de restrisico’s en de maatgevende factoren het BHV-beleid wordt opgesteld. Daartoe zijn in deze norm criteria vastgelegd aan de hand waarvan het BHV-plan wordt opgesteld, dat de basis vormt voor de opzet, het onderhoud en de continue verbetering van de prestaties van de BHV-organisatie. NEN 4000 is opgezet volgens de systematiek van managementsystemen. De indeling volgt de kwaliteitscyclus PDCA (Plan, Do, Check, Act)…

To Do:

Voorkom een misser en controleer u uw BHV organisatie en –plan aan de hand van deze normen. Uw adviseur van Van Voorst Consult kan u daarbij helpen.

Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.