NIEUWE GMP STANDAARD B3

In de vergadering van 15 februari jl. heeft het bestuur de vaststelling door het Centraal College van Deskundigen Diervoedersector van de vernieuwde GMP B3-standaard bekrachtigd. Daarmee is een langdurig proces van intensieve consultatie en afstemming met direct belanghebbende partijen in binnen- en buitenland afgerond.

Deze vernieuwde GMP B3-standaard zal medio dit jaar de huidige GMP B3-standaard, de GMP B5-standaard én de huidige GMP B2-standaard (voorheen de QC-Standaard/GMP 13-standaard) voor zover het gaat om handel, collectie of op- en overslag gaan vervangen . Voordat deze vervanging effectief plaatsvindt, zal het College nog eerst besluiten nemen over de certificatievoorwaarden (waaronder de auditfrequentie) en de implementatieperiode. Dit moet zorgvuldig gebeuren waarbij het uitgangspunt is dat bedrijven ‘soepel kunnen over-stappen’ op de vernieuwde standaard. De verwachting is dan ook dat er een ruime overgangsperiode zal worden vastgesteld.

Deze standaard is bedoeld voor de (collecterende) handel en op-/overslagbedrijven. De bedoeling is dat deze standaard de huidige GMP B3-standaard (voor handel) en GMP B5-standaard (voor op- en overslag) vervangt en ook van toepassing is voor de vele buitenlandse bedrijven die nu GMP B2-standaard toepassen voor handel, collectie (van onbewerkte agrarische producten t.b.v. diervoeder) en op- en overslag1. Hierdoor wordt het huidige onderscheid tussen binnen- en buitenlandse bedrijven voor (collecterende) handel en op- en overslag opgeheven.

De standaard is tot stand gekomen in intensieve samenspraak met direct betrokkenen. Er zijn in 2006 in totaal 3 afstemmingsronden geweest met het Nederlandse “Het Comité” en de HISFA en de Duitse Erfassungshandel. Verder is een conceptversie gedurende oktober – december 2006 gepubliceerd om alle belanghebbenden in de gelegenheid te stellen commentaar te leveren. Ook is een aantal organisaties en personen wereldwijd actief benaderd om commentaar te geven. Zie voor meer informatie hierover bijgaande link .

Implementatie
Bedrijven en CI’s kunnen kennis nemen van deze finale versie. De bedoeling is dat vanaf 1 juli 2007 kan gestart worden met de certificatie mits de certificatie-voorwaarden voor die datum vastgesteld zijn. Het Centraal College zal hierover in april a.s. definitief besluiten.

  • Wel is al besloten tot een ruime implementatieperiode voor de bedrijven met handel, collectie en op- en overslag die volgens de huidige GMP B2-standaard (de vroegere QC-Standaard) gecertificeerd zijn: ultimo december 2008 dienen deze bedrijven te zijn ‘overgestapt’. Deze ruime periode is gewenst:
    vanwege eerdere ervaringen met implementatie van nieuwe (of vernieuwde) standaarden
  • omdat deze periode goed aansluit bij de intrekdatum van de huidige standaard GMP+ B2
  • er zeer vele wereldwijd gevestigde bedrijven (handelaren en opslaghouders) volgens de huidige GMP+ B2 gecertificeerd zijn
  •  zodat de bedrijven in overleg met de CI’s de mogelijkheid hebben om een geschikt moment te kiezen dat aansluit bij hun huidige auditcyclus. Extra kosten worden zo voorkomen.

De bedrijven die nu voor de huidige GMP B3-standaard (handel) en GMP B5-standaard (op- en overslag) gecertificeerd zijn, kunnen zonder problemen de GMP B1-standaard (productie van, handel in en op- en overslag van voedermiddelen, toevoegingsmiddelen, voormengsels, halffabrikaten en mengvoeders) toepassen. Overigens kunnen deze bedrijven zelf ook opteren voor een certificaat op basis van de nieuwe GMP B3-standaard. Zij dienen aan hun certificatie-instelling aan te geven voor welke van deze twee standaarden zij kiezen.

De huidige GMP B3-standaard (handel in diervoeders voor landbouwhuisdieren) wordt overbodig en wordt medio dit jaar ingetrokken, afhankelijk van de snelheid waarmee het huidige GMP B3- en GMP B5 certificaten ‘omgezet’ kunnen worden. Daarover informeren we u nog later.