Mogelijke knelpunten nieuwe arbowet en VCA norm

Mogelijke knelpunten VGM Checklist Aannemers (VCA) door wetswijziging De Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) werd begin 2004 vernieuwd. De nieuwe Arbowet zal naar verwachting op 1 juli 2005 in werking treden. De VCA stelt eisen, die deels gelijk zijn aan de eisen van de Arbowet. Maar met de aanstaande wetswijziging kunnen er toch een paar punten in de VCA flink gaan knellen. De Arbowet wordt ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste verandering is wel dat het onder voorwaarden mogelijk wordt om afscheid te nemen van de verplichte arbodienst. De VCA kent, met haar insteek van ‘mustvragen’, een aantal aspecten die steeds met behulp van de Arbowet goed geregeld konden worden. Mustvragen stellen gesloten eisen, waaraan het te certificeren of gecertificeerde bedrijf moet voldoen. Nu de verplichte aansluiting bij de arbodienst op de helling staat, kunnen deze bedrijven met problemen worden geconfronteerd waar het de VCA betreft. Bedrijven kunnen voor een keuze komen te staan: blijven we vanwege VCA zaken doen met een arbodienst (met alle kosten van dien) of laten we de arbodienst los en lossen we het anders op? SSVV (eigenaar van de VCA) stelt zware eisen aan de RI&E. De gemiddelde branche-RI&E zal vermoedelijk weinig genade kunnen vinden bij de VCA-auditoren. Dat betekent dus dat vele VCA-gecertificeerde bedrijven de portemonnee zullen blijven trekken om deskundigen in te huren die van de branche-standaard-RI&E een VCA-waardig document moeten maken. In de VCA worden er eisen gesteld aan de kennis en deskundigheid van de VGM-coördinator. Generiek wordt er verlangd dat deze ten minste een kwalificatie MVK (Middelbaar Veilgheidskundige) heeft. Als hij dat niet heeft, dan is het acceptabel dat hij toegang heeft tot een functionaris met een dergelijk kwalificatie. Met de verplichte aansluiting bij de arbodienst was deze eis geen enkel probleem. Het loslaten van de arbodienst heeft tot gevolg dat er een overeenkomst met een MVK of HVK gesloten zal moeten worden om de deskundigheid te verzekeren. Dat brengt extra kosten met zich mee, want zowel arbodiensten als vrij gevestigde HVK/MVK’s zullen hier geld ruiken. De wijziging van de Arbowet gaat voor wat extra werk zorgen, zowel voor de gecertificeerde of nog te certificeren bedrijven, als voor de SSVV. Deze laatste zal duidelijkheid moeten verschaffen over de interpretaties van de eisen zoals die in de VCA zijn opgenomen, en daarbij nadrukkelijk rekening moeten houden met de toegenomen regelvrijheid van bedrijven. Verder zal SSVV zich goed moeten realiseren dat een te zware interpretatie betekent dat bedrijven met kosten geconfronteerd worden die het concurrentievermogen van die bedrijven mede bepalen.