MINDER MILIEUREGELS BESPAART

De Tweede Kamer heeft 31 oktober ingestemd met vereenvoudiging en uniformering van milieuregels voor bedrijven. De nieuwe regels moeten de administratieve lasten voor bedrijven met 224 miljoen euro per jaar verminderen. Als de nieuwe regels in de eerste helft van 2007 van kracht worden, hebben circa 37.000 bedrijven niet langer een milieuvergunning nodig. Het aanvragen van zo’n vergunning kost bedrijven veel tijd.

De vereenvoudigde regels zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit, officieel het Ontwerpbesluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Om het besluit in te voeren moet de Wet milieubeheer worden aangepast. De Eerste Kamer moet nog instemmen met de wijziging van deze wet.

Milieuvergunning
Milieuregels voor bedrijven zijn vooral gebaseerd op de Wet milieubeheer. Bedrijven hebben een milieuvergunning nodig, tenzij voor deze bedrijven algemene regels gelden. Zo’n 300.000 bedrijven vallen onder deze algemene regels. Het ontwerpbesluit brengt meer bedrijven onder deze regels en voegt de bestaande besluiten met algemene regels (de zogenoemde 8.40 AMvB’s) in een besluit samen. Ook harmoniseert en vereenvoudigt het besluit de regels. Het ontwerpbesluit beschermt het milieu net zo goed als de milieuvergunning.

De ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat willen het aantal bedrijven dat onder algemene milieuregels valt, verder uitbreiden. Zo moeten uiteindelijk alleen bedrijven die omvangrijke gevolgen hebben voor het milieu, zoals grote chemische bedrijven, over een milieuvergunning beschikken. In het Activiteitenbesluit is ook de regelgeving voor lozingen die vallen onder de Wet verontreiniging oppervlaktewater opgenomen. Daardoor vervallen ook nog eens 1300 Wvo-vergunningen