MILIEUMANAGEMENT EN HET MKB

Het afgelopen halfjaar heeft de ISO-commissie voor milieumanagement een wereldwijde enquête uitgevoerd. Het doel van deze enquête was beter inzicht te krijgen in de ervaringen van het MKB met de toepassing van ISO 14001 en andere instrumenten voor milieumanagement.

De enquête was toegankelijk via een website, waarop ook een Nederlandstalige versie van de vragenlijst was geplaatst. Uiteindelijk hebben ca. 150 Nederlandse organisaties gereageerd op een totaal van ruim 2100. Analyse van alle gegevens heeft geleid tot een uitgebreid rapport dat via de website www.sinf-mk.se/isosme is te downloaden.

Het is lastig gebleken om de grote hoeveelheid gegevens te interpreteren en eenduidige conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. De werkgroep komt tot 18 aandachtspunten die betrekking hebben op:

  • communicatie over en ondersteuning bij de toepassing van de normen door ISO en haar leden;
  • de inhoud van de norm ISO 14001 zelf;
  • barrières en stimulansen voor toepassing van de norm buiten de reikwijdte van ISO.

Zo wordt aandacht gevraagd voor verbeterde participatie van het MKB bij de ontwikkeling van de normen en voor promotie van toepassing van de norm bij het MKB, zonder de koppeling met certificatie te leggen. ISO zou moeten overwegen een ‘Small Business Handbook on ISO 14001’ te ontwikkelen, zoals ook voor ISO 9001 is gedaan, of een richtlijn publiceren voor gefaseerde invoering van een milieumanagementsysteem.

Het rapport zal worden toegelicht en bediscussieerd tijdens een workshop die wordt gehouden in het kader van de jaarlijkse vergadering van ISO/TC 207 “Milieumanagement” in september in Madrid. Dan zal worden bekeken welke vervolgacties mogelijk zijn.