MEER ALGEMENE MILIEUREGELS VOOR BEDRIJVEN

Staatssecretaris Van Geel van Milieu gaat de huidige algemene milieuregels voor bedrijven moderniseren. Voor 20.000 bedrijven wordt de milieuvergunning vervangen door algemene regels. Deze nieuwe algemene regels moeten tot een betere uitvoering en handhaving leiden. Daarmee moet het milieu beter beschermd worden dan nu. De vervanging en de nieuwe algemene regels leiden tot een vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven met 216 miljoen euro. Het streven is de nieuwe regels op 1 januari 2007 gereed te hebben. Eén besluit De huidige algemene regels – de zogenoemde 8.40-amvb’s – voor niet-agrarische bedrijven worden samengevoegd tot één besluit. Deze 8.40-amvb’s bevatten voor verschillende categorieën bedrijven algemene milieuregels waaraan zij moeten voldoen. Door de samenvoeging worden de regels vereenvoudigd, geüniformeerd en versoberd. Hiermee wordt een reductie van de administratieve lasten van 55 miljoen euro gerealiseerd. Met het vervangen van de milieuvergunning door algemene regels voor 20.000 bedrijven bereikt het ministerie van VROM een reductie van de administratieve lasten van 161 miljoen euro. Vanaf 2007 zal nog verder worden gegaan. De bedoeling is dat dan alleen een beperkt aantal bedrijven, waar activiteiten plaatsvinden met omvangrijke milieueffecten, nog een milieuvergunning nodig zal hebben. In het algemeen zijn dit bedrijven die onder een Europese richtlijn vallen. Landbouw Voor landbouwbedrijven komt het ministerie van VROM met één nieuw Besluit landbouw milieubeheer. Daar zullen aanzienlijk meer landbouwbedrijven onder vallen dan onder de bestaande besluiten. Dit besluit is op 11 januari 2005 voor inspraak gepubliceerd in de Staatscourant. Door dit besluit zal de vergunningplicht voor ongeveer 25.000 landbouwbedrijven komen te vervallen en zullen de administratieve lasten met 35 miljoen euro afnemen. Verder zal nog in deze kabinetsperiode ook de intensieve veehouderij zoveel mogelijk onder algemene regels worden gebracht. Als gevolg van deze voornemens zal de vergunningplicht voor naar verwachting nog eens 15.000 landbouwbedrijven worden opgeheven. Dit zal samen met een verdere vereenvoudiging van de algemene regels voor deze bedrijven een reductie van de administratieve lasten van 35 miljoen euro opleveren. Geringe milieuvervuiling Van verschillende zijden is in het verleden de suggestie gedaan om bedrijven met activiteiten met beperkte milieurelevantie uit de milieuwetgeving te halen. Het gaat hierbij vaak om bedrijven die nog wel lokale hinder kunnen veroorzaken, zoals kledingzaken of lunchrooms met een flinke geluidsinstallatie. Daarom zullen deze bedrijven wel onder de algemene regels blijven vallen, maar met een licht regime. Zo zullen geen verplichtingen meer gelden voor metingen, onderzoeken of het registreren en rapporteren van gegeven. Dit zal een flinke reductie van de administratieve lasten opleveren.