KABINET KIEST VOOR MINDER ARBOREGELS

De overheid gaat zich minder met de arbeidsomstandigheden op de werkvloer bemoeien. Werkgevers en werknemers krijgen meer verantwoordelijkheid. Dat blijkt uit de reactie van het kabinet op een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het arbeidsomstandighedenbeleid waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd. Het kabinet had de SER advies gevraagd over voorstellen om het wettelijke arbostelsel te veranderen. Het kabinet wil minder Haagse regels en meer eigen verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers.

De SER is het eens met die uitgangspunten en heeft geadviseerd om de verantwoordelijkheden te verschuiven: de overheid stelt een verantwoord beschermingsniveau voor werknemers vast, terwijl werkgevers en werknemers samen beslissen hoe ze dat in de praktijk bereiken. Het kabinet neemt dit voorstel van de SER over. In de nieuwe opzet maken werkgevers en werknemers maatwerk van het arbeidsomstandighedenbeleid. Het is de bedoeling dat ze per bedrijfstak een arbocatalogus samenstellen, een handleiding met afspraken en adviezen om werknemers te beschermen tegen ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden. De Arbeidsinspectie handhaaft het beschermingsniveau dat de overheid heeft vastgesteld. Het kabinet wilde de Arbeidsinspectie daarbij een nieuw instrument geven, waarbij de namen van slecht presterende bedrijven publiek gemaakt zouden worden. Omdat de SER dit idee van ‘naming and shaming’ afwijst, ziet het kabinet er voorlopig van af. ‘Maar wanneer later blijkt dat toch onvoldoende resultaten worden geboekt, dan behoud ik mij het recht voor om alsnog een wettelijke verankering van dit instrument aan het parlement voor te stellen’, schrijft staatssecretaris Van Hoof aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil de nieuwe arbowetgeving eind volgend jaar in werking laten treden. Het kabinet verwacht dat dit voor een verdere daling van de regeldruk zal zorgen. In deze kabinetsperiode nemen de administratieve lasten op het terrein van de arbo af met 300 miljoen euro. Het mes moet nog verder in de regels. De inzet is om ruim tweederde van de door Nederland te beïnvloeden regels te verwijderen. Het kabinet vindt het van belang dat werkgevers en werknemers op de werkvloer het voorbeeld van de overheid volgen en zich ook richten op het terugdringen van de regeldruk en de administratieve lasten. Veel regels over de arbeidsomstandigheden komen direct uit Brussel. Het kabinet wil zo min mogelijk nationale regels bovenop die Europese regels. Van Hoof schrijft de Tweede Kamer dat het kabinet alleen uitzonderingen wil maken ‘als er sprake is van zeer ernstige risico’s die tot onherstelbare schade kunnen leiden.’