ISO 14001 EN ISO 14004 HERZIEN?

Regelmatig wordt beoordeeld of ISO-normen nog up-to-date zijn en/of herziening noodzakelijk is in het licht van technische of maatschappelijke ontwikkelingen. Vorig najaar waren ISO 14001 en ISO 14004 aan de beurt voor deze zogenoemde ‘systematic review of ISO standards’. Het resultaat van de beoordeling was dat beide normen zijn herbevestigd. Dit geldt in principe voor een periode van 5 jaar, maar de kans is groot dat toch eerder aan een herziening zal worden begonnen.

De tweede edities van ISO 14001 met eisen aan milieumanagementsystemen en ISO 14004 met richtlijnen voor de toepassing van milieumanagement, zijn eind 2004 gepubliceerd. Volgens de spelregels van ISO moeten nieuwe normen of nieuwe edities van normen 3 jaar na publicatie worden beoordeeld op actualiteit. Aan alle leden van ISO wordt dan gevraagd of de normen nationaal zijn geïmplementeerd, of er naar wordt verwezen in wet- of regelgeving en of de normen moeten worden herzien, ingetrokken of herbevestigd. Hoewel de tweede edities van ISO 14001 en ISO 14004 formeel als ‘minor revisions’ worden gezien, hebben veel landen en organisaties de wijzigingen toch als ingrijpend ervaren. Drie jaar na dato is een grote meerderheid van de ISO-leden dan ook van mening dat er geen reden is om die normen weer te gaan herzien. Daarom zijn beide normen in principe voor een periode van 5 jaar herbevestigd.

Nederlandse inbreng
In Nederland heeft de normcommissie Milieumanagement bepleit om nu geen beslissing te nemen over herziening of herbevestiging, maar eerst de review voort te zetten en te verdiepen in het licht van een aantal ontwikkelingen zoals:

de rol van milieumanagementsystemen in de veranderende verhoudingen en rolverdeling tussen overheden en bedrijfsleven;milieumanagement in het perspectief van duurzame ontwikkeling en MVO;het toenemend aantal (zeer) kleine bedrijven die milieumanagementsystemen (moeten) invoeren.Vervolgens zou een goed onderbouwde beslissing over de noodzaak tot herziening van de normen kunnen worden genomen.

De kans is overigens groot dat toch eerder dan pas over 5 jaar, een herziening van ISO 14001 start. Er lopen hernieuwde discussies over de afstemming van ISO 9001 en ISO 14001 en andere managementsysteemnormen. De uitkomst daarvan zou kunnen leiden tot een parallelle herziening van ISO 14001 en ISO 9001 waarmee mogelijk al over enkele jaren een begin wordt gemaakt.