Invoering omgevingswet weer uitgesteld

Eerste kamerMinister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet (Ow) op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en zal daarom niet vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Dat schrijft hij in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Hij wil hiermee voorkomen dat de dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt.

Wat is de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert 26 wetten voor de leefomgeving tot een nieuwe basis van het omgevingsrecht. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Denk aan de Wet milieubeheer uit 1993 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van 2010.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

Overgang naar de Omgevingswet

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn al grotendeels aangesloten op het nieuwe systeem en de vergunningverlening functioneert dan goed. Echter onder andere in de plansoftware waarmee nieuwe omgevingsplannen, omgevings- en waterschapsverordeningen gepubliceerd worden, spelen technische onzekerheden.

Het huidige omgevingsrecht is en blijft voorlopig relevant. Direct na ingang van de Omgevingswet start men met ‘de bruidsschat en lokale verordeningen’, die gaandeweg moeten integreren in een definitief omgevingsplan medio 2029. Elke fase kent zijn eigen regels die juist toegepast moeten worden op beleidswerk en vergunningscases.

Invoering Omgevingswet

Bron: Sdu

Update 10-03-2022: Als nieuwe invoeringsdatum is 1 januari 2023 bepaald om de Omgevingswet inwerking te laten treden.
Update 15-10-2022: De invoeringsdatum is doorgeschoven naar 1 juli 2023.
Update 31-01-2023: De invoeringsdatum is doorgeschoven naar 1 januari 2024.
Update 16-03-2023: Afgelopen 14 maart heeft de Eerste Kamer, zonder voorwaarden, ingestemd met de invoeringsdatum van 1 januari 2024. Het gaat nu echt gebeuren.

Wat betekent dit voor u

Voor initiatiefnemers zoals ondernemers, aannemers en omwonenden wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) een belangrijk digitaal loket. Hier kun je zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet c.q. het omgevingsloket vervangt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet de bestaande toepassingen:

Dit uitstel heeft ook gevolgen voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Wkb is namelijk gekoppeld aan de invoeringsdatum van de Omgevingswet, ook de Wkb zal dus later ingaan.

Bronnen:
www.rijksoverheid.nl
www.eerstekamer.nl
www.Sdu.nl
www.sccm.nl