HERZIENING OHSAS 18001 VAN START

Vorig jaar heeft een review plaatsgevonden van de in 1999 gepubliceerde OHSAS 18001, de internationale specificatie voor arbomanagement- systemen. Op basis van het binnengekomen commentaar is door de zogenoemde OHSAS Project Group besloten de specificatie te herzien. Het belangrijkste oogmerk van die herziening is afstemming op ISO 14001:2004. Begin februari is een eerste working draft van de herziene versie rondgestuurd voor commentaar. Tot 1 juni 2006 hebben partijen gelegenheid om te reageren. Daarna zal de OHSAS Project Group besluiten of een tweede commentaarronde nodig is, of dat direct tot publicatie van de herziene versie kan worden overgegaan. Momenteel beraadt NEN zich nog of en zo ja op welke wijze zij een inbreng bij de herziening van OHSAS 18001 wil leveren. De gekozen scope voor de herziening betekent dat OHSAS 18001 zelf niet ingrijpend zal worden gewijzigd. Tijdens de review ingebrachte commentaren waarin werd gevraagd om arbospecifieke detailleringen zijn geparkeerd voor de herziening van OHSAS 18002 (de toelichting op OHSAS 18001). Met die herziening zal overigens pas worden begonnen als er een meer definitief concept van de nieuwe editie van OHSAS 18001 beschikbaar is, dus vermoedelijk na de zomer 2006. De meest in het oog springende voorgestelde veranderingen voor OHSAS 18001 zijn: – belangrijke eisen zoals bekwaamheid, training en bewustzijn en communicatie en consultatie gelden nu expliciet voor personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn (dus ook tijdelijk en ingehuurd personeel en dat van contractors); – evenals in ISO 14001:2004 zijn de paragrafen over doelstellingen en programma’s samengevoegd en is een aparte paragraaf ingevoegd over de interne controle op naleving van wet- en regelgeving en overige onderschreven eisen (bijvoorbeeld arbo-convenanten); – bekende ‘systeemeisen’ zoals documentatie, registraties, corrigerende en preventieve maatregelen, interne audits en management review zijn hetzelfde verwoord als in ISO 14001:2004. Inmiddels is bekend geworden dat BSI (het Britse zusterinstituut van NEN) heeft besloten de volgende editie van OHSAS 18001 over te nemen als nationale norm. Hiermee wordt de status van OHSAS 18001 voor het Verenigd Koninkrijk duidelijk. BSI voert weliswaar het secretariaat van de OHSAS Project Group, maar moest altijd uitleggen dat OHSAS 18001 daarmee nog geen Britse norm was. Nu de Verenigde Staten een eigen nationale norm hebben en OHSAS 18001 door steeds meer landen wordt geadopteerd, lijkt het logisch dat ISO eens een keer het initiatief neemt om tot een internationale norm te komen voor arbomanagementsystemen. Over dit onderwerp heeft al enkele malen overleg plaatsgevonden tussen ISO en de International Labour Organization, ILO, omdat het belangrijk wordt gevonden dat een eventueel ISO-initiatief de steun heeft van ILO.