GEBRUIKERS CHEMISCHE STOFFEN ONKUNDIG MET EUROPESE REGELS

Bedrijven die zich bezighouden met productie of import van chemische stoffen zijn vrijwel allemaal op de hoogte van de Europese regels en passen deze ook goed toe. Bij bedrijven die de stoffen gebruiken is dat nog vaak niet zo. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2009 van de Arbeidsinspectie (AI), nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en VROM-Inspectie (VI) over de naleving van de Europese REACH en EU-GHS-regels.

De inspecties werken al een aantal jaren nauw samen bij het toezicht op de naleving van de Europese regels voor de registratie, evaluatie, autorisatie (REACH) en indeling, verpakking en etikettering (EU-GHS) van chemische stoffen en mengsels.

Meer informatie: VWA