BRL 6001 WORDT BRL 6000

Naar verwachting eind november 2005 vervalt BRL 6001 en wordt deze vervangen door (delen van) BRL 6000. Reeds geruime tijd wordt gewerkt aan vervanging van de 9 deelgebieden van BRL 6001 door de veel bredere certificatieregeling BRL 6000. BRL 6000 zal de huidige certificatieregeling BRL 6001 volledig vervangen. Vrijwel alle procedures in het kader van de invoering van de certificatieregeling BRL 6000 zijn afgerond. Echter, als gevolg van een tussentijdse wijziging van het Bouwbesluit in augustus a.s. kan de certificatieregeling BRL 6000 niet eerder dan in de vergadering van het CCvDI op 05 oktober a.s. definitief worden aanvaard en vastgesteld. Dit betekent dat: – met ingang van eind november 2005 certificaten kunnen worden afgegeven op basis van alle bijzondere delen van BRL 6000; – de certificatieregeling BRL 6001 met ingang van eind november komt te vervallen; – voor de overdracht van certificaten BRL 6001 naar overeenkomstige bijzondere delen van BRL 6000 de overgangsregeling BRL 6000 van toepassing is; de overgangsregeling BRL 6000 wordt te zijner tijd gepubliceerd.

Waaruit bestaat BRL 6000?
BRL 6000 bestaat uit: – een algemeen deel 6000-00, inhoudende alle eisen die aan de te certificeren organisatie en de betrokken certificatie-instelling worden gesteld, ongeacht de certificatieregeling waarvoor het bedrijf wenst te worden gecertificeerd – en een groot aantal Bijzondere delen 6000-01 t/m 18, inhoudende alle materiespecifieke eisen met betrekking tot het onderwerp van certificatie. De huidige BRL 6001 bevat 9 deelgebieden; elk van deze deelgebieden is, voorzover het de materiespecifieke eisen betreft, als Bijzonder deel in BRL 6000 opgenomen, dat zijn de 9 Bijzondere delen 6000-01 t/m 6000-09. Op deze wijze ontstaat een BRL 6000, bestaande uit één Algemeen deel en een groot aantal Bijzondere delen. Een te certificeren bedrijf kiest voor die Bijzondere delen waarvoor certificatie is gewenst, dat kan dus zijn één Bijzonder deel of meerdere Bijzondere delen. Een certificatieregeling bestaat altijd uit het Algemeen deel en een Bijzonder deel. De huidige BRL 6001 met de 9 deelgebieden wordt vervangen door BRL 6000: Algemeen deel 6000-00 en de negen Bijzondere delen 6000-01 t/m 6000-09. Een bedrijf dat voor één of meerdere deelgebieden van BRL 6001 is gecertificeerd wordt nu voor de overeenkomstige Bijzondere delen van BRL 6000 gecertificeerd. De certificatie-instelling zal met het voor BRL 6001 gecertificeerde bedrijf overleggen op welke wijze de overdracht van het certificaat BRL 6001 naar het overeenkomstige certificaat BRL 6000 zal plaatsvinden. Ten einde te voorkomen dat een certificatie-instelling verplicht is zich voor alle bijzondere delen van BRL 6000 te laten accrediteren wordt een clustering gehanteerd van samenhangende bijzondere delen: de accreditatie-clusters. We onderscheiden vijf accreditatie-clusters: 1 Elektriciteit en verlichting 2 Gas, water en waterafvoer 3 Klimaatinstallaties (verwarming, koeling, ventilatie en luchtbehandeling) 4 Energieomzetting 5 Onderhoud en beheer van installaties Om als bedrijf voor een bijzonder deel te kunnen worden gecertificeerd dient de certificatie-instelling voor de betreffende accreditatie-cluster te zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De accreditatie-clusters 1 en 2 worden opgesplitst in twee accreditatie-clusters 1A/1B en 2A/ 2B. 1A en 2A bevatten de Bijzondere Delen die zijn afgeleid van de deelgebieden in de huidige BRL6001. In de clusters 1B en 2B worden nieuwe Bijzondere Delen opgenomen betrekking hebbend op het onderwerp van accreditatie.

 

BRL 6000? Van Voorst Consult begeleidt!

Wilt u meer weten over BRL 6000 (voorheen 6001) certificering en wat Van Voorst Consult op het gebied van BRL 6000 certificering voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!