BLIJVEN BEDRIJVEN BIJ ARBODIENST?

Blijven bedrijven bij hun Arbodiensten of lopen ze massaal weg? Hoe zit het nu echt? Vorige week ging het gerucht dat zes van de tien bedrijven na de liberalisering van de markt van arbodienstverlening bij hun arbodienst weg zouden gaan. Het bericht heeft zelfs enkele kranten gehaald, maar bleek niet te kloppen. Niet zes, maar één op de tien (9 procent) van de grote bedrijven geven aan bij hun arbodienst te vertrekken. Tweederde van de bedrijven heeft de intentie om bij een arbodienst te blijven, zo meldde onderzoeksbureau Heliview nog diezelfde middag. Hoe zit het nu écht? Wat gaat er na 1 juli gebeuren met de markt voor arbodienstverlening? Vanzelfsprekend volgt de BOA de ontwikkelingen nauwlettend. Het lijkt ons zinvol de informatie die wij tot onze beschikking hebben te delen met pers en publiek. Zeker omdat wij verwachten dat er in de aanloop naar de liberalisering van de markt voor arbodienstverlening meer adviesbureaus zullen komen met even spectaculaire als onwaarschijnlijke cijfers. Uit drie grote telefonische onderzoeken van gevestigde bureaus valt op te maken dat zes á zeven van de tien bedrijven zeker bij hun arbodienst blijft. Eén a twee werkgevers van de tien zegt zeker weg te gaan. Dit zijn vooral kleinere ondernemingen. Van de grote werkgevers (met meer dan 100 werknemers) zegt zeven op de tien bij zijn arbodienst te blijven. Een kleine 10 procent zegt zeker te vertrekken. Deze uitkomsten van de enquêtes stroken met de signalen die arbodiensten krijgen uit hun klantenkring en lijken bovendien in overeenstemming met het nog steeds dalende verzuim en de stijgende tevredenheid over arbodiensten. Bedrijven die aangeven bij de arbodienst te blijven: totaal 100+ N Werkgeversmonitor SZW jan 2005 59% 74% 3.157 MarketConcern febr 2005 62% 76% 1.750 Heliview oktober 2004* 71% 67% 707 Bedrijven die aangeven zeker weg te gaan bij de arbodienst: Werkgeversmonitor SZW jan 2005 21% 9% 3.157 MarketConcern febr 2005 21% 10% 1.750 Heliview oktober 2004* 11% 15% 707 * Categorie grote bedrijven bij Heliview 100-200 werknemers Wat zeggen de cijfers? Betekent dit dat arbodiensten na 1 juli 10 procent van hun klanten kwijtraken? Dat is moeilijk te zeggen. Enerzijds kan het zijn dat naarmate de datum dichterbij komt, meer bedrijven zich oriënteren en misschien besluiten ‘weg’ te gaan. Anderzijds zullen er bedrijven zijn die zeggen te vertrekken, maar als het eenmaal zover is toch bij hun arbodienst blijven. Uit marktonderzoek in andere sectoren weten we dat het aantal bedrijven dat zegt te switchen van provider ongeveer twee keer groter is dan het aantal bedrijven dat uiteindelijk daadwerkelijk de stap maakt. Om het ingewikkelder te maken: de tegenstelling maatwerkregeling-vangnetregeling (in de situatie ná 1 juli) is niet dezelfde als die tussen ‘blijven bij de arbodienst’-‘weggaan bij de arbodienst’. Het is heel goed mogelijk een maatwerkregeling af te spreken met een arbodienst. In de praktijk zijn er al veel grote bedrijven die zo’n regeling hebben getroffen waarin ze precies aangeven wat ze van hun arbodienst verwachten. Deze ontwikkeling krijgt een extra impuls dankzij het schrappen van de ‘in hoofdzaak-bepaling’ die stelt dat arbodiensten het grootste deel van hun omzet moeten genereren uit wettelijk verplichte diensten, geschrapt. Dit geeft arbodiensten meer ruimte hun dienstverlening naar eigen inzicht in te richten. Inmiddels werken arbodiensten aan concepten die inspelen op de nieuwe situatie en die nauwer aansluiten bij de wensen en behoeften van bedrijven. Hoe denken de arbodiensten over de liberalisering? De BOA ondersteunt de afschaffing van de ‘verplichte winkelnering’ van harte. Het nieuwe stelsel doet recht aan de ontwikkeling waarbij bedrijven zelf steeds actiever zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim. Daarbij hoort een grotere vrijheidsgraad voor bedrijven om de ondersteuning naar eigen inzicht te organiseren. Uiteindelijk zal dit volgens de BOA resulteren in een meer zakelijke maar tegelijkertijd meer vruchtbare relatie tussen bedrijven en arbodiensten. Bron: www.boaplein.nl