Besluiten CCVD-VCA inzake VCA 2004

Eerste besluitenlijst CCVD-VCA voor VCA 2004 Nieuwe besluitenlijst CCVD-VCA op de website m.b.t. de VCA 2004/04 op de website www.vca.nl staat een tab met ‘Nieuws en besluiten’. Onder deze tab wordt een nieuw onderdeel opgenomen:‘Besluiten van het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA) inzake VCA 2004/04’. In deze lijst zijn de besluiten vermeld welke door het CCVD-VCA zijn genomen m.b.t. juiste interpretatie en toepassing van de VCA 2004/04. Toelichting besluiten inzake VCA 2004 In onderstaande lijst zijn de besluiten vermeld die door het CCVD-VCA zijn genomen en die betrekking hebben op de juiste interpretatie en toepassing van de VCA 2004/04. 1. Procedure, pagina 9 van VCA, alinea beginnend met ‘N.B.’ over initiële audit: Uiteraard dient er voor het IF criterium uitgegaan te worden van de duur dat het bedrijf een VCA-certificaat heeft. 2. Voor wat betreft Niveau II (België) en MVK (toegelaten door de SKO) is er sprake van equivalentie. Datzelfde geldt voor Niveau I en HVK (toegelaten door SKO). 3. Onder ‘aangesteld binnen het bedrijf’ wordt het navolgende verstaan: Het gaat hier om een functionaris die eventueel naast andere taken en werkzaamheden binnen het bedrijf (ook) VG-taken heeft. (vraag 1.2 VCA) 4. Betrokkenheid top- en middelmanagement bij periodieke werkplekinspecties: iedereen van het top- en middelmanagement, met uitzondering van de stafafdeling, neemt tenminste tweemaal per jaar deel aan deze periodieke werkplekinspecties. (vraag 1.4 VCA) Het gaat hier om een functionaris die eventueel naast andere taken en werkzaamheden binnen het bedrijf (ook) VG-taken heeft. (vraag 1.2 VCA) 5. Als het VCA-auditrapport van de certificatie-instelling wordt besproken door het management, wordt voldaan aan de eisen voortkomend uit vraag 1.5 van de VCA. Dat is overigens een van de manieren om te scoren. Het gaat om de betrokkenheid van het topmanagement. (vraag 1.5 VCA) Het gaat hier om een functionaris die eventueel naast andere taken en werkzaamheden binnen het bedrijf (ook) VG-taken heeft. (vraag 1.2 VCA) 6. Vraag 3.7 van de VCA betreffende het gebruik van het Veiligheidspaspoort kan positief worden beantwoord, als alle uitgezonden operationele medewerkers een veiligheidspaspoort hanteren. (Vraag 3.7 VCA) 7. Vraag 3.8 van de VCA (mustvraag) is van toepassing als één of enkele van de operationele medewerkers door het bedrijf in het bezit wordt/worden gesteld van een veiligheidspaspoort. 8. ‘Startwerkvergaderingen’ kunnen, ook als het een klein bedrijf betreft, niet (ook) worden beschouwd/gebruikt als ‘toolboxmeetings’. In de volgende versie van de VCA zal de ‘startwerkvergadering’ (weer) worden opgenomen. (vraag 4.1 VCA) 9. In het geval dat een bedrijf geen ‘projecten’ ( zie definitie in bijlage C bij de VCA) heeft, kan niet worden voldaan aan de eisen van VCA** . (vraag 5 VCA) 10. Als het gaat om het uitsluitend gebruik maken van materialen, materieel/middelen, die voldoen aan de VGM-eisen, horen daar ook elektrische verlengkabels, haspels,etc. bij. Er is meestal geen reden waarom dergelijke zaken erbuiten zouden vallen. (hfdst. 10 VCA) 11. De in de minimumeis genoemde VCA*-eisen hebben betrekking op de werkvloer (Vraag 11.1 VCA). 12. De tabel ‘aantal te besteden mandagen’ zoals opgenomen in het Handboek Kwaliteit van het CCVD-VCA, wordt niet gewijzigd, aangepast of genuanceerd. Nadrukkelijker dan thans zal worden aangegeven dat een afwijking van aantal mandagen naar beneden mogelijk is, indien zulks goed wordt onderbouwd overeenkomstig daarop betrekking hebbende certificatieregels.