Aandachtspunten Arbeidsinspectie 2023

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft haar nieuwe meerjarenplan 2023-2026 bekend gemaakt. Onderstaand vindt u een opsomming van wat we dit jaar kunnen verwachten. Denk bijvoorbeeld aan schijnconstructies, asbest, fysieke belasting en blootstelling gevaarlijke stoffen.

Programma’s

Uitgangspunt bij het toezicht van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) is de verantwoordelijkheid van werkgevers voor gezond, veilig en eerlijk werk. De Inspectie werkt met diverse programma’s om de risico’s effectief aan te kunnen pakken. De verwachting is dat de Arbeidsinspectie in 2023 strenger op deze punten gaat letten:

  • Het gebruik van zelfinspectietools en checklists;
  • De verplichte RI&E en het plan van aanpak daarbij;
  • Psychosociale arbeidsbelasting en grensoverschrijdend gedrag;
  • Arbeidsdiscriminatie en uitzendarbeid.

Ook gaat de NLA productinspecties uitvoeren op handcirkelzaagmachines en schaarhoogwerkers.

Schijnconstructies 

Net als eerdere jaren ligt ook in 2023 de focus op het terugdringen van schijnconstructies:

  • Waarbij arbeidskrachten uit Nederland en andere Europese Economische Ruimte (EER)-landen worden ingezet;
  • Op mensen die komen werken van buiten de EER (de derdelanders) via grensoverschrijdende dienstverlening;
  • En waarbij Nederlandse werkge­vers arbeidskrachten met of zonder een tewerkstellingsvergunning inzetten, waarbij de rechten van deze mensen op het gebied van arbeidswet­geving worden overtreden.

Met deze aanpak wil de Arbeidsinspectie bijdragen aan eerlijke concur­rentie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Gevaarlijke stoffen 

Het programma ‘Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en ioniserende straling’ is in 2023 specifiek gericht op stoffen zoals lasrook, houtstof en meelstof. Ook worden er inspecties uitgevoerd naar bloot­stelling aan kankerverwekkende stoffen. Meldingen en ongevallen worden onderzocht. Dit alles met als doel om werkgevers aan te spreken op hun verantwoorde­lijkheid om de gezondheid van hun medewerkers te beschermen.

ARIE en RI&E

Logo RI&EDoor de nieuwe ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) neemt het toezicht op procesveiligheid flink toe. Daarom komt er een apart programma dat gericht is op procesveiligheid en het voorkomen van gevaarlijke situaties en ongevallen bij Brzo-en ARIE-bedrijven (bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen). 

Fysieke belasting 

Daarnaast is er in 2023 ook aandacht voor fysieke belasting en de vraag waarom deze problematiek zo moeilijk op te lossen is. De lessen uit het verleden worden daarin meegenomen en er wordt een eerste aanzet gedaan voor de aanpak van uitzonderlijke gevallen van fysieke belasting. Psychosociale arbeidsbelasting blijkt de hoofdoorzaak van ziekteverzuim te zijn. Rondom intern ongewenst gedrag ontwikkelt de Inspectie een aanpak en een instrument dat bestemd is voor werkgevers.

Asbest 

Medio 2023 komt er nieuwe asbestwetgeving. Hierdoor mogen meer toepassingen, de zogenoemde A-toepassingen, gesaneerd worden door niet-gecertificeerde partijen. Goed nieuws dus voor onderhoudsbedrijven die niet gecertificeerd zijn voor asbest verwijderen. Na de inwer­kingtreding van de nieuwe regelgeving medio 2023 gaat de Inspectie inspecteren bij deze ‘nieuwe doelgroep’ op basis van een steekproef.

Support bij arbeidskundige vraagstukken

Heeft u een arbeidskundige vraag of zoekt u ondersteuning bij het contact of een bezoek van de arbeidsinspectie, neem dan vrijblijvend contact op via onze contactpagina of rechtstreeks met onze salesmanager Wim van Leeuwen via 06–57 47 69 04 . Onze veiligheidskundige adviseurs staan u graag bij met raad en daad.